Algemene voorwaarden

Let op: De op onze website gepubliceerde algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Voor de meest actuele versie van de algemene voorwaarden adviseren wij u direct contact op te nemen met ons bedrijf. De definitieve en bindende versie van de algemene voorwaarden kan op verzoek te allen tijde kosteloos bij ons worden opgevraagd. Wij zorgen ervoor dat u een exemplaar ontvangt dat up-to-date en van toepassing is op uw situatie.

Voor verdere vragen of het opvragen van de algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@kuechentreff-stadskanaal.nl. We helpen u graag verder en zorgen ervoor dat u volledig geïnformeerd bent over de voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening en producten.

Artikel 1. Algemeen:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KüchenTreff Stadskanaal, gevestigd Navolaan 44, 9501VJ Stadskanaal, ingeschreven bij de KvK te Emmen nr. 69200351, hierna te noemen: “KüchenTreff Stadskanaal”, en de klant waarop KüchenTreff Stadskanaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, hierna te noemen: de “Klant”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KüchenTreff Stadskanaal voor de uitvoering waarvan door KüchenTreff Stadskanaal derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van KüchenTreff Stadskanaal en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen deze voorwaarden zijn van kracht.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KüchenTreff Stadskanaal en de klant zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien KüchenTreff Stadskanaal soms geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KüchenTreff Stadskanaal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen:

 1. Alle offertes en aanbiedingen van KüchenTreff Stadskanaal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. KüchenTreff Stadskanaal kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KüchenTreff Stadskanaal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KüchenTreff Stadskanaal anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KüchenTreff Stadskanaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; levering; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging:

 1. De overeenkomst tussen KüchenTreff Stadskanaal en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant KüchenTreff Stadskanaal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KüchenTreff Stadskanaal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Aankopen worden ongemonteerd op de begane grond, achter de eerste deur afgeleverd. Leveringen op pallets worden voor de eerste deur afgeleverd; deze worden niet voor de klant afgestapeld.
 4. Indien de klant op het moment van levering niet op het opgegeven adres blijkt te zijn, worden de goederen retour genomen naar KüchenTreff Stadskanaal / distributiecentrum. De klant dient dan een nieuwe afspraak te maken met KüchenTreff Stadskanaal, waarbij KüchenTreff Stadskanaal gerechtigd is opnieuw bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Als bij aflevering van de goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de klant op het ontvangstbewijs c.q. de vrachtbrief melding van de beschadiging gemaakt te worden en dient KüchenTreff Stadskanaal onmiddellijk schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld te worden, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat de klant de gekochte goederen zonder schade heeft ontvangen.
 6. KüchenTreff Stadskanaal is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan KüchenTreff Stadskanaal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien KüchenTreff Stadskanaal gegevens nodig heeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan KüchenTreff Stadskanaal ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek van de klant, van de bevoegde instantie etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwaliteit en/of kwantiteit opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KüchenTreff Stadskanaal zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van de uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KüchenTreff Stadskanaal gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen KüchenTreff Stadskanaal bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van KüchenTreff Stadskanaal op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KüchenTreff Stadskanaal een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwaliteit en/of kwantiteit opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van datgene waartoe hij jegens KüchenTreff Stadskanaal gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van KüchenTreff Stadskanaal daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien KüchenTreff Stadskanaal bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is KüchenTreff Stadskanaal onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven – indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst, – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan KüchenTreff Stadskanaal toekomende bevoegdheid of een op KüchenTreff Stadskanaal rustende verplichting ingevolge de wet, maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij KüchenTreff Stadskanaal alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk afgesproken uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

 1. KüchenTreff Stadskanaal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden, indien: – de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel, niet volledig of niet tijdig nakomt, – na het sluiten van de overeenkomst KüchenTreff Stadskanaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, – de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, – indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van KüchenTreff Stadskanaal kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KüchenTreff Stadskanaal gevergd kan worden.
 2. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is KüchenTreff Stadskanaal gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van KüchenTreff Stadskanaal op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien KüchenTreff Stadskanaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien KüchenTreff Stadskanaal op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, wegens wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KüchenTreff Stadskanaal, zal KüchenTreff Stadskanaal in overleg met de klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds opzeggen aan KüchenTreff Stadskanaal is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de klant in rekening gebracht. KüchenTreff Stadskanaal zal de klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door KüchenTreff Stadskanaal genoemde termijn te voldoen, tenzij KüchenTreff Stadskanaal anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KüchenTreff Stadskanaal vrij om de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KüchenTreff Stadskanaal op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- en afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht:

 1. KüchenTreff Stadskanaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KüchenTreff Stadskanaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KüchenTreff Stadskanaal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. KüchenTreff Stadskanaal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verder) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KüchenTreff Stadskanaal zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. KüchenTreff Stadskanaal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negen maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien KüchenTreff Stadskanaal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KüchenTreff Stadskanaal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten:

 1. Betaling van het factuurbedrag minus een eventueel reeds voldaan aanbetalingbedrag dient contant bij aflevering of vijf dagen voorafgaand aan de levering per bank te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL14 ABNA 0254 363 45, zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de betaling op onze bankrekening is bijgeschreven.
 2. KüchenTreff Stadskanaal is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen van 30% van het aankoopbedrag. De klant is verplicht dit bedrag binnen acht dagen te voldoen aan KüchenTreff Stadskanaal hetzij door contante betaling of via de bank. KüchenTreff Stadskanaal zal een betalingsbewijs aan de klant overleggen. Het bedrag van de aanbetaling zal in mindering worden gebracht op de factuur die KüchenTreff Stadskanaal aan de klant zal doen toekomen. Het volledige resterende bedrag dient vijf dagen voor aanvang van de montage door de klant te zijn bijgeschreven op de bankrekening van KüchenTreff Stadskanaal. De factuur zal KüchenTreff Stadskanaal circa drie weken voor de aanvang van de montage aan de klant per mail of, indien gewenst, per post worden toegezonden.
 3. Indien de klant in gebreke blijft in de (tijdige) betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd. In geval van consumentenverkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente volgens artikel 6:119 BW. Voor niet-consumenten geldt de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. KüchenTreff Stadskanaal heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. KüchenTreff Stadskanaal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KüchenTreff Stadskanaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur binnen achtdagen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de “Wet normering buitengerechtelijke incassokosten” (WIK) en het daaruit voortvloeiende “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” (BIK).

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle door KüchenTreff Stadskanaal in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van KüchenTreff Stadskanaal totdat de klant alle verplichtingen uit de met KüchenTreff Stadskanaal gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door KüchenTreff Stadskanaal geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KüchenTreff Stadskanaal veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om KüchenTreff Stadskanaal daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KüchenTreff Stadskanaal gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de klant zich er jegens KüchenTreff Stadskanaal bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval KüchenTreff Stadskanaal zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KüchenTreff Stadskanaal en door KüchenTreff Stadskanaal aan te wijzen derden om al de plaatsen te betreden waar de eigendommen van KüchenTreff Stadskanaal zich bevinden en die zaken terug te nemen, zo nodig met tussenkomst van de rechterlijke macht.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames:

 1. De door KüchenTreff Stadskanaal te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode vastgesteld door de leverancier/fabrikant na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door KüchenTreff Stadskanaal verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KüchenTreff Stadskanaal, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar KüchenTreff Stadskanaal geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk aan KüchenTreff Stadskanaal te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat KüchenTreff Stadskanaal in staat is adequaat te reageren. De klant dient KüchenTreff Stadskanaal in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KüchenTreff Stadskanaal de zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, of indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van KüchenTreff Stadskanaal, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangende zaak aan KüchenTreff Stadskanaal te retourneren en de eigendom daarover aan KüchenTreff Stadskanaal te verschaffen, tenzij KüchenTreff Stadskanaal anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KüchenTreff Stadskanaal daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:

 1. Indien KüchenTreff Stadskanaal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. KüchenTreff Stadskanaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KüchenTreff Stadskanaal is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. KüchenTreff Stadskanaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KüchenTreff Stadskanaal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KüchenTreff Stadskanaal toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. KüchenTreff Stadskanaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van consumentenverkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. Indien KüchenTreff Stadskanaal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KüchenTreff Stadskanaal beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van KüchenTreff Stadskanaal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KüchenTreff Stadskanaal of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn:

 1. De wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KüchenTreff Stadskanaal en de door KüchenTreff Stadskanaal bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden.
 2. Het bepaalde in lid 1. is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden
  rechtaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van de wettelijke verjaringstermijn, nadat de klant KüchenTref Stadskanaal van zodanige non-conformiteit ni kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang:
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de klant op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring:
De klant vrijwaart KüchenTreff Stadskanaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KüchenTreff Stadskanaal toerekenbaar is.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen:
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KüchenTreff Stadskanaal partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden:

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Küchen Treff Stadskanaal.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Privacy statement
Weten welke data er wordt verzameld op deze website? Lees ons Privacy statement.